Υπηρεσίες εργατικών σε φυσικά πρόσωπα

 • Έλεγχος μισθών, επιδομάτων και δώρων με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
 • Αίτηση για συνταξιοδότηση.
 • Συμβουλές για απολύσεις, αποζημιώσεις, κ.λπ.
 • Συμβουλές σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και ΣΕΠΕ.
 • Kαταμέτρηση ενσήμων ΙΚΑ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία.
 • Εκτύπωση ασφαλιστικού βιογραφικού.
 • Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας.
 • Εκτύπωση βεβαιώσεων από ΟΑΕΔ.

Υπηρεσίες εργατικών σε νομικά πρόσωπα

 • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ., βιβλίου αδειών.
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων και εντύπων προς ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ.
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις, κλπ.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Συμβουλές σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και ΣΕΠΕ.
 • Προσφυγές/αιτήσεις θεραπείας.
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.