Λογιστικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε9, κλπ)
 • Τροποποιητικές δηλώσεων (Ε1, Ε9, κλπ)
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης
 • Υποβολή αίτησης για επιδόματα ανθρωπιστικής κρίσης (ενοικίου, σίτισης, κλπ)
 • Ηλεκτρονική ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Ρυθμίσεις οφειλών (προς Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, κλπ)
 • Έκδοση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Ηλεκτρονική δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Υποβολή και έλεγχος δηλώσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (για μεταβιβάσεις, κλπ)
 • Υποβολή αίτησης για απόκτηση κλειδαρίθμου (ΟΑΕΔ, Δ.Ο.Υ., κλπ)
 • Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων  (e-Παράβολο)
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης και ανάλωσης κεφαλαίου
 • Εκτυπώσεις Taxis (για οφειλές, εκκαθαριστικά σημειώματα, κλπ.)

Λογιστικές υπηρεσίες σε νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ και άλλων παρακρατούμενων φόρων
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ
 • Υποβολή συμφωνητικών και λοιπών συμβάσεων στη Δ.Ο.Υ.
 • Υποβολή αίτησης για απόκτηση κλειδαρίθμου (ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, κλπ)
 • Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • Δημοσίευση καταστάσεων και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
 • Μελέτες για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου Αλλοδαπών εταιρειών
 • Συμβουλές για μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση

Έναρξη επιχειρήσεων

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη στην ίδρυση νέων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων. Οι υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Εκπροσώπηση στην αρμόδια ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κ.λπ.).
 • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε ΓΕΜΗ.
 • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου
 • Σύνταξη και υποβολή εγγράφων στο Δήμο, την Περιφέρεια ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
 • Κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας (σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς)
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ καθώς και (αν υπάρχει προσωπικό) σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.

Κατευθύνουμε υπεύθυνα το νέο επιχειρηματία
σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την ίδρυση της νέας επιχείρησής του.