• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε9, κλπ)
 • Τροποποιητικές δηλώσεων (Ε1, Ε9, κλπ)
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Υποβολή και έλεγχος δηλώσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης και ανάλωσης κεφαλαίου
 • Συμβουλές για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Ορισμός Φορολογικού  εκπροσώπου (αντικλήτου)
 • Διεκπεραίωση εργασιών μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας
 • Διεκπεραίωση έκδοσης Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (για μεταβιβάσεις, κλπ).
 • Μεταφράσεις εγγράφων
 • Διεκπεραιώσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων
 • Διαχείριση υποχρεώσεων (ενοίκια, πληρωμή λογαριασμών, κ.λπ.)