• Φορολογικός σχεδιασμός και υποστήριξη.
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Φορολογικές δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • Συμβιβασμοί και Προσφυγές.
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
  • Σύσταση αλλοδαπών εταιρειών.
  • Διαδικασίες επαναπατρισμού κεφαλαίων εξωτερικού.