ΕΡΩΤΗΣΗ (15-12-2018):

Μπορεί ο φιλοξενούμενος να κάνει αίτηση και να πάρει (εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις) το Κοινωνικό Μέρισμα 2018;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι μπορεί, όταν το άτομο που τον φιλοξενούσε έχει αποβιώσει. Σε αυτή την περίπτωση, η πλατφόρμα αναγνωρίζει αυτόματα το πρόβλημα και επιτρέπει στους φιλοξενούμενους να κάνουν αίτηση, αρκεί να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο ληξιαρχείο (οπότε και ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο του ΑΜΚΑ).

ΕΡΩΤΗΣΗ (12-12-2018):

Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων και πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαΐου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους, με τον εργοδότη, είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. 

Για τους μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε παραπάνω, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης και συγκεκριμένα: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. 

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί  μέχρι την 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΕΡΩΤΗΣΗ (12-11-2018):

Ο μελισσοκόμος – αγρότης ειδικού καθεστώτος, μπορεί να πωλήσει μέλι, σε πελάτες μέσω διαδικτύου (e-shop), χωρίς να προβεί σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η διάθεση των προϊόντων του αγρότη του ειδικού καθεστώτος μέσω διαδικτύου (e-shop) δεν δημιουργεί υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η ένταξη το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ είναι υποχρεωτική όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1 και παρ.5 του άρθρου 41 του Ν.2859/2000.

ΕΡΩΤΗΣΗ (02-10-2018):

Το μίσθωμα (ενοίκιο) που δίνει μία επιχείρηση σε ιδιοκτήτη-φυσικό πρόσωπο, με μετρητά (ανεξαρτήτου ποσού), εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στο άρθρο 23 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι δεν εκπίπτει από το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: “κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής”
Όμως στην Πολ.1216/1-10-2014 διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν απαιτείται για τα “μισθώματα ακινήτων”, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (άρθρο 39 ν.4172/2013).

ΕΡΩΤΗΣΗ (05-09-2018):

Πως πρέπει να αναγραφεί στην δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, το οικόπεδο δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών (κατοικιών), που είναι κτισμένες επί οικοπέδου που αποτελείται από δύο κάθετες ιδιοκτησίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε περιπτώσεις κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αναγράφεται, ως επιφάνεια του οικοπέδου, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτού και, ως ποσοστό συνιδιοκτησίας, το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία.

Σημειώνουμε ακόμη, πως στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στην στήλη 22 του Ε9, η συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο με τα τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων που βρίσκονται σε όλες τις καθέτους.

(Σχετ. Πολ.1052/19-02-2014 και Πολ.1237/11-11-2014).

ΕΡΩΤΗΣΗ (03-08-2018):

Φορολογικός κάτοικος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου στην Ελλάδα 2.500κ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας 2015, πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με την περ. η’ του άρθρου 33 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4330/2015 (έναρξη ισχύος σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου, για το φορολογικό έτος 2014 και εξής), ορίζεται πλέον ότι:

Δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 (π.χ. τεκμήριο για δευτερεύουσα κατοικία ή για αυτοκίνητο ή η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη, κ.λ.π.) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή.

Επομένως για τους φορολογικούς κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,  δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 (και εν προκειμένω το τεκμήριο αυτοκινήτου) και επομένως ΔΕΝ επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ (12-07-2018):

Πότε καταβάλλονται οι αποδοχές αδείας και οι αποδοχές επιδόματος αδείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή (έναρξη) της άδειας, είτε στην περίπτωση ολόκληρης της αδείας είτε κάθε τμήματος αυτής. Αυτό σημαίνει πως όταν ο μισθωτός αποχωρεί για την άδειά του, θα πληρωθεί τις αποδοχές των ημερών της άδειάς του και συγχρόνως το ανάλογο επίδομα αδείας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ (04-07-2018):

Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους της επιχείρησης αυτής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με το θάνατο του εργοδότη, οι συμβάσεις εργασίας μεταβιβάζονται στους κληρονόμους που έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά. Αν η ατομική επιχείρηση δεν συνεχίσει και κάνει διακοπή εργασιών, οι συμβάσεις εργασίας λύονται με την επίδοση εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στους εργαζόμενους (από τους κληρονόμους που έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνεχιστεί από κάποιον ή κάποιους κληρονόμους ή μεταβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτον, ο νέος εργοδότης της επιχείρησης αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος εργοδότη έναντι των εργαζομένων. (Βέβαια μπορεί να τους απολύσει καταβάλλοντας την νόμιμη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στον αποθανόντα εργοδότη).

Να σημειώσουμε πως υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που ο θάνατος του εργοδότη επιφέρει τη λύση της σύμβασης εργασίας εφόσον και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφώνησαν, έστω και σιωπηρά, ότι η δουλειά θα παρέχεται μόνο στο συγκεκριμένο εργοδότη (π.χ. εργασία από νοσοκόμο σε ασθενή). Και σε αυτή την περίπτωση όμως, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση στον εργαζόμενο, την οποία οφείλουν να καταβάλλουν οι κληρονόμοι (άρθρο 675 εδ.β’ του Α.Κ.).

ΕΡΩΤΗΣΗ (28-06-2018):

Μέχρι πότε μπορεί να μεταφερθεί η “ζημία” μιας επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του N.4172/2013 (ισχύς από 01/01/2014), η ζημία μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημιά συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων.

Οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, κλπ.). Δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη πενταετία έχουν τα αναφερόμενα πιο πάνω πρόσωπα, ανεξάρτητα του είδους των βιβλίων που τηρούν (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Σημειώνουμε ότι για ζημιές που προέκυψαν σε χρήσεις με έναρξη πριν την 01/01/2014, έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις των διατάξεων εκείνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι υπόψη ζημιές, ήτοι των άρθρων 4 και 61 του Ν.2238/1994.

Η κύρια διαφορά είναι, ότι με βάση τα οριζόμενα του N.4174/2013, δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (Πολ.1088/2016).

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 34 του N.4172/2013 ορίζεται ότι, στην περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη (τεκμαρτά σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32), η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης, καθώς και η ζημιά των προηγούμενων ετών μηδενίζεται και δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Βεβαίως, αν ο φορολογούμενος καλύψει το τεκμαρτό του εισόδημα με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, οπότε και δεν θα φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες, θα μπορέσει να μεταφέρει τη ζημιά του στο επόμενο έτος.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.4172/2013, εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου μιας επιχείρησης μεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% της αξίας ή του αριθμού τους, η μεταφορά των ζημιών παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ (18-06-2018):

Πότε μπορεί να αρθεί η δέσμευση και να σταματήσει η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη του Δημοσίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το νομοθετικό καθεστώς σήμερα προβλέπει ότι εφόσον έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλέτη του Δημοσίου και κατάσχονται όποια ποσά εισέρχονται σε αυτούς, η δέσμευση μπορεί να αρθεί και οι κατασχέσεις να σταματήσουν, εφόσον:

Α. Εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο.

Β. Η οφειλή υπαχθεί σε μία από τις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής των “100 δόσεων” που νομοθετήθηκαν τα έτη 2014 και 2015 και οι δόσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί υπερβαίνουν αθροιστικά συγκεκριμένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής αρχικής οφειλής και ειδικότερα:

Για όσους έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των “100 δόσεων” του έτους 2014 και είναι συνεπής στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων, τότε η δέσμευση αίρεται εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Για την άρση της δέσμευσης ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία εξετάζεται σε συνάρτηση με το προφίλ του. 

Για όσους έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των “100 δόσεων” του έτους 2015 και είναι συνεπής στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων, τότε η δέσμευση αίρεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής, πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής

β. Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη

γ. Έχει εξεταστεί κατά περίπτωση και έχει επιβεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειά της.

δ. Η επιβληθείσα δέσμευση και οι κατασχέσεις που επιβάλλονται αφορούν αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στα πλαίσια των διατάξεων της ρύθμισης αυτής.

Γ. Για όσους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν υπαχθεί στην “πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων”, οι τυχόν δεσμεύσεις και κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους, δεν αναστέλλονται, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.  

ΕΡΩΤΗΣΗ (04-06-2018):

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις κατασχέσεις (λόγω οφειλών) των καταθέσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μετά τις αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων το 2010, το 2014 και το 2016, το δημόσιο (το οποίο περιλαμβάνει την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και τους δήμους) πρακτικά μπορεί να κάνει κατάσχεση στις καταθέσεις του οφειλέτη. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού για απαιτήσεις του δημοσίου μόνο αν το υπόλοιπό του, υπολείπεται των 50 ευρώ. Ενώ ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει ότι οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν άλλα αναγκαστικά μέτρα (όπως κατασχέσεις ακινήτων ή κατασχέσεις εις χείρας τρίτων) για χρέη κάτω των 500 ευρώ, ειδικά για τις καταθέσεις υπάρχει εξαίρεση (άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ) και το ποσό μη ενεργοποίησης των οφειλών κατεβαίνει στα 50 ευρώ.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Taxis, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός. (Χωρίς γνωστοποίηση μέσω της εφαρμογής του Taxis, δεν υπάρχει ούτε η προστασία των 1.250 ευρώ).

ΕΡΩΤΗΣΗ (02-05-2018):

Έχουν υποχρέωση να έχουν “POS” οι σχολικές καντίνες (κυλικεία);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την απόφαση 45196/26-4-2018, από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 133473/05-12-2017 (Β΄ 4309) “Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)»“, εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)».

ΕΡΩΤΗΣΗ (20-04-2018):

Ποιο είναι το ανώτερο χρηματικό όριο των αποδείξεων μέσω καρτών ή άλλου τραπεζικού μέσου, που μπορεί να συμπληρώσει ο φορολογούμενος, για την θεμελίωση του αφορολογήτου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ανώτερο χρηματικό όριο, μέχρι του οποίου ο φορολογούμενος μπορεί να έχει όφελος για την θεμελίωση του αφορολόγητου, είναι 34.000 ευρώ. Συγκεκριμένα: 10% έως 10.000 ευρώ εισόδημα (πρώτη κλίμακα), 15% για 10.000,01 έως 30.000 ευρώ εισόδημα (δεύτερη κλίμακα) και 20% για 30.000,01 και πάνω εισόδημα με ανώτερο χρηματικό ποσό αποδείξεων τα 30.000 ευρώ (τρίτη κλίμακα). Επομένως αθροίζοντας τα ανώτερα ποσά από τις τρεις κλίμακες έχουμε: 1.000,00 + 3.000,00 + 30.000,00 = 34.000,00.

ΕΡΩΤΗΣΗ (02-03-2018):

Επιτρέπεται ‘Ελληνας φορολογούμενος να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία σε χώρα που δεν συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα ή σε χώρα που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας των φορολογούμενων, (από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., δηλαδή την 1/1/2014), δεν απαγορεύεται σε χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα, αρκεί οι φορολογούμενοι να μπορούν να το αποδείξουν με βάση τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά των σχετικών αποφάσεων, ότι οι χώρες αυτές αποτελούν εν τοις πράγμασι την φορολογική τους κατοικία. Φυσικά, η φορολογική αρχή, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της εφαρμογής του άρθρου 38 του ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σχετικά με τις τεχνικές φορολογικές διευθετήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ (07-02-2018):

Υπάρχει υποχρέωση χρήσης τραπεζικού μέσου πληρωμής, για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (π.χ. αγοραπωλησία αυτοκινήτων, δικύκλων, κλπ.) δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τον τρόπο εξόφλησής τους. Ουσιαστικά, αυτές οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με μετρητά, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

ΕΡΩΤΗΣΗ (10-01-2018):

Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου, χρειάζεται πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων μίσθωσης στο Taxisnet και έγγραφη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η έγγραφη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, είναι απαραίτητη (σε καμία περίπτωση δεν έχει καταργηθεί) και μόνο σε αυτή ρυθμίζονται και προστατεύονται οι σχέσεις του εκμισθωτή και του μισθωτή, βάση του Αστικού Κώδικα. Η υποχρέωση δήλωσης των στοιχείων των μισθώσεων στο Τaxisnet, είναι μια φορολογική υποχρέωση των εκμισθωτών και σε καμία περίπτωση η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Στην δήλωση των στοιχείων μίσθωσης στο Taxinet, η στήλη που αναφέρετε σε ύπαρξη σύνταξης ή όχι συμφωνητικού μίσθωσης, είναι μόνο για την ενημέρωση της φορολογικής αρχής και όχι για την μη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ (27-12-2017):

Πόσες ημέρες (ένσημα) δικαιούμαι όταν αμείβομαι με εργόσημο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τον ν.4144/2013 τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το «Εργόσημο», δικαιούνται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση, του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης του «Εργοσήμου», με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου». Ο τύπος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης για «Εργόσημα» που εξαργυρώνονται από 1/1/2013 και εφεξής είναι:
Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών : 11,63 = Ημέρες Ασφάλισης (Σχετική εγκύκλιο Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων αριθμ. 43/2013).

Προσοχή: για τους ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ που αμείβονται με εργόσημο, για τον  υπολογισμό των ημερών εργασίας, λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ (14-12-2017):

Χρειάζεται ειδική άδεια, για την οργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, στην ετήσια χοροεσπερίδα Πολιτιστικού Συλλόγου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος που προβλέπει και ρυθμίζει τις λαχειοφόρες αγορές είναι ο ν.5101/1931 (ΦΕΚ Α 238) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου απαγορεύονται οι πάσης φύσης έρανοι και λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές, καθώς και η διά παντός άλλου τρόπου συλλογή χρημάτων ή αντικειμένων.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και με σκοπό γενικό φιλανθρωπικό ή την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας, δύναται να επιτραπεί, κατόπιν άδειας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, η συλλογή εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών:
α) σε νομίμως ανεγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.,
β) στις επιτροπές που συγκροτούνται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διενεργείας εράνου ή αγοράς, χάριν των μελών σωματείου ή κατηγορίας προσώπων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου, εξαιρετικά μπορεί να επιτραπεί η διενέργεια, σε νόμιμα λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπές, κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδων και μόνο εφόσον η κυκλοφορία των λαχνών περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, όπου αυτή επιτρέπεται, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Τέλος, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που ξεπερνούν εδαφικά την Περιφέρεια ή διεξάγονται για μακρύ χρόνο, ενώ σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Α 87), πρόγραμμα Καλλικράτης, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δήμου ή της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

(πηγή: εγχειρίδιο Σωματείων και Συλλόγων Μη Κερδοσκοπικών, του φοροτεχνικού-συγγραφέα Αργύρη Δ. Καβουρίνου)

ΕΡΩΤΗΣΗ (08-12-2017):

Η σοφίτα, σε ποιον όροφο αναγράφεται στο Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τον  ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), άρθρο 81:  Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

(διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιε και με το άρθρο 19 παρ. 2ζ: Ο χώρος της σοφίτας μπορεί να είναι ανοιχτός ή κλειστός. Έχει μέσο ελεύθερο ύψος κάτω από την επιφάνεια της στέγης μικρότερο του 2,20 μ. και συνολικό εμβαδόν έως και το μισό του χώρου της υποκείμενης κάτοψης. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία, δηλαδή δεν προσεγγίζεται από εξωτερική κλίμακα. Αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της υποκείμενης επιφάνειας και σε περίπτωση διαφορετικών ιδιοκτησιών στον ίδιο όροφο, κάθε σοφίτα τοποθετείται μέσα στα όρια της υποκείμενης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και δεν εκτείνεται στην όμορη. Δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας του κτιρίου στην οποία ανήκει. Επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη που ακολουθούν τη στερεομετρία της, όσο και ανοίγματα στους τυχόν τοίχους που συμμετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισμό και αερισμό του χώρου).

(σχετικές απαντήσεις ΥΠΕΚΑ: Αρ. πρωτ.:50441/31-7-2015, Αρ. πρωτ.:20894/6-7-2017).

Με βάση τα ανωτέρω, η σοφίτα αναγράφεται στον  ίδιο όροφο με αυτό της υποκείμενης κατοικίας (δηλαδή της κατοικίας που ανήκει).

ΕΡΩΤΗΣΗ (10-11-2017):

Στην υποβολή πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεως ακίνητης περιουσίας (μέσω TAXIS), στις ιδιότητες δηλούντος εμφανίζονται οι εξής επιλογές: Κύριος, Επικαρπωτής, Κύριος και Επικαρπωτής, Νομέας και Υπεκμισθωτής. Από ποιον επιλέγονται/συμπληρώνονται η καθεμιά από τις ανωτέρω ιδιότητες;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κύριος: το επιλέγει αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα 100% του ακινήτου.

Επικαρπωτής: το επιλέγει αυτός που έχει την επικαρπία 100% του ακινήτου.

Κύριος και Επικαρπωτής: το επιλέγει αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα (με ποσοστό μικρότερο του 100%) ή την επικαρπία του ακινήτου (με ποσοστό μικρότερο του 100%).

Νομέας: το επιλέγει αυτός που έχει ΜΟΝΟ την νομή ή την χρήση του ακινήτου.

Υπεκμισθωτής: το επιλέγει αυτός που έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του ακινήτου.

ΕΡΩΤΗΣΗ (2-11-2017):

Είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και το ΑΦΜ μου, ανήκει στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Εντός του 2017 επέστρεψα μόνιμα στην Ελλάδα. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω, για να μεταφερθώ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας μου;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα πρέπει να υποβάλλετε αυτοπροσώπως, σχετική αίτηση στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) συμπλήρωση εντύπου Μ1 (μεταβολή ατομικών στοιχείων), β) φωτοτυπία του Ε9 για απόδειξη της ιδιόκτητης κατοικίας σας, που θα διαμένετε πλέον, ή φωτοτυπία του μισθωτηρίου κατοικίας εφόσον θα μείνετε σε μισθωμένη κατοικία, ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης από τρίτον (με γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν έχετε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία, γ) αντίγραφο λογαριασμού κάποιας ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, κλπ), δ) φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας και ε) εξουσιοδότηση (με γνήσιο της υπογραφής) εφόσον δεν προσέλθετε ο ίδιος/ια στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Η μεταφορά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας σας, γίνεται αυθημερόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ (26-10-2017):

Τι είναι η αυτοτιμολόγηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αυτοτιμολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο λήπτης μιας υπηρεσίας εκδίδει το τιμολόγιο για την υπηρεσία που έλαβε, εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του προμηθευτή της υπηρεσίας. Αντί λοιπόν ο προμηθευτής της υπηρεσίας να εκδώσει το τιμολόγιο για να πληρωθεί από τον λήπτη, ο ίδιος ο λήπτης της υπηρεσίας εκδίδει το τιμολόγιο (το οποίο ονομάζεται αυτοτιμολόγιο) και πληρώνει τον προμηθευτή (σχετικά: παρ. 17 άρθρο 6 του ΚΦΑΣ, πολ. 1004/2013). Σημειώνουμε, ότι για την αυτοτιμολόγηση θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σχετική συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω μερών, που να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. έγγραφη συμφωνία, αποστολή e-mail, με επιστολή, κ.λ.π.).

ΕΡΩΤΗΣΗ (8-10-2017):

Για υποκατάστημα της επιχείρησης εντός του ίδιου κτιριακού χώρου, που στεγάζεται και η έδρα, επιβάλλεται ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν λογίζονται ως υποκατάστημα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος. Επισημαίνεται ότι αν στον ίδιο κτιριακό χώρο αλλά σε διαφορετικούς ορόφους αυτού λειτουργεί τόσο η έδρα της επιχείρησης όσο και τα τυχόν υποκαταστήματά της, επιβάλλεται μία φορά το τέλος επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της.

Η διάταξη αυτή ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.4484/2017 για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων (Πολ.1156/2017).

ΕΡΩΤΗΣΗ (20-9-2017):

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος μιας εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.,κλπ), που έκανε διακοπή εργασιών εντός του φ.ε. 2016;;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 

Για διαχειρίσεις που αρχίζουν από 01/01/2014 και η λύση της εταιρείας γίνεται εντός του φ.ε., η δήλωση υποβάλλεται (ηλεκτρονικά) εντός μηνός από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (άρθρο 68 παρ.2, ν. 4172/2013).

Σημειώνουμε ότι μέχρι το οικ. έτος 2014, για διαχειρίσεις που έληγαν μέχρι την 31/12/2013, η προθεσμία ήταν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρούσε βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (απλογραφικά) του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική περίοδος της, έληγε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που η εταιρεία–κοινοπραξία τηρούσε Γ΄κατηγορίας (διπλογραφικά) βιβλία και για οποιοδήποτε λόγο (λήξη εργασιών, κλπ.) η χρήση έκλεισε σε άλλη ημερομηνία διαφορετική της 31/12/2013, η δήλωση υποβάλλονταν εντός 3,5 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ (14-9-2017):

Τι ισχύει για το μειωμένο ωράριο μητέρας, για την φροντίδα παιδιού, στον ιδιωτικό τομέα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Το μειωμένο ωράριο, δικαιούται η εργαζόμενη µε αίτησή της, να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές. Για να το λάβει απαιτείται η συναίνεση του εργοδότη.  Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. (άρθρο 8 και 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005, άρθρο 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014).
Σημειώνουμε ότι το μειωμένο ωράριο μπορεί να το ζητήσει και να κάνει χρήση και ο πατέρας, αλλά μόνο αν δεν κάνει χρήση η μητέρα. Για αυτό χρειάζεται σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας. Ακόμη το μειωμένο ωράριο το δικαιούται και η άγαμη μητέρα, καθώς και οι θετοί γονείς παιδιού. Το μειωμένο ωράριο μητέρας είναι κοινό ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων (δίδυμα, κλπ).
 
ΕΡΩΤΗΣΗ (3-8-2017)
 
Τι ισχύει με την κατάτμηση της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 
Η κατάτμηση του χρόνου της κανονικής αδείας επιτρέπεται σε δύο ή και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση των δύο περιόδων κατάτμησης δεν χρειάζεται αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, ενώ στην περίπτωση των περισσότερων από δύο περιόδους κατάτμησης, χρειάζεται έγγραφη αίτηση (επιστολή, e-mail) του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται η έγκριση από την υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Η αίτηση αυτή πρέπει να φυλλάσεται στο αρχείο του εργοδότη για μια πενταετία. (Τα παραπάνω ισχύουν όταν ο εργαζόμενος διανύει το τρίτο και πλέον ημερολογιακό έτος, απασχόλησής του).

Επιτρέπεται επίσης η κατάτμηση της κανονικής άδειας και στα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη απασχόλησης ενός εργαζόμενου, χωρίς όριο στον αριθμό των χρονικών περιόδων κατάτμησής της και χωρίς να απαιτείται γραπτή αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. (Σχετική νομοθεσία: ν.4093/2012, εγκύκλιοι Υπ.Εργ.26352/839/28-11-2012 και 37506/730/3-11-2014).

ΕΡΩΤΗΣΗ (31-7-2017):

Πόσους τραπεζικούς λογαριασμούς μπορώ να δηλώσω ως ακατάσχετους και σε πόσες τράπεζες;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα ισχύει για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Βέβαια απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο σύστημα TAXIS, με την οποία να δηλώνεται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός (Πολ.1222/2015), διαφορετικά το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε κατάσχεση, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΕΡΩΤΗΣΗ (23-6-2017):

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα απαίτησης κατά του δημοσίου για επιστροφή ή συμψηφισμό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ της περιοδικής δήλωσης, μιας επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις χρήσεις έως το 2013, ισχύει η τριετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ή συμψηφισμού του ΦΠΑ (παρ. 5 άρθρο 57 ν.2859/2000). Για πιστωτικά υπόλοιπα που δημιουργούνται από την 1/1/2014 και μετά, ισχύει η πενταετής παραγραφή (παρ.4 άρθρο 42 ν. 4174/2013).

ΕΡΩΤΗΣΗ (14-6-2017):

Τι ισχύει με την προϋπηρεσία των εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τον ν.4046/2012, από τις 14-12-2012, “παγώνουν τα επιδόματα ωρίμανσης”, δηλαδή τα επιδόματα που συνδέονται με προϋπηρεσία και υπηρεσία. Το πάγωμα αφορά μόνο τους υφιστάμενους εργαζομένους, κάτι που σημαίνει ότι υφιστάμενος εργαζόμενος δεν θα λάβει καμία αύξηση στο επίδομα ωρίμασης (πολυετία ή 3ετία ή 2ετία κ.λπ.) όσο καιρό κι αν συνεχίσει να εργάζεται στον ίδιο εργοδότη. Βέβαια σε περίπτωση νέας πρόσληψης εργαζομένου, υπολογίζεται η προϋπηρεσία του (εφόσον την προσκομίσει), μέχρι την ημερομηνία πρόσληψής του και όχι μέχρι την 14-12-2012 (από την ημέρα της πρόσληψής του και μετά δεν θα λάβει περαιτέρω αύξηση σε επίδομα ωρίμανσης). Τέλος σημειώνουμε: α) ότι στην προϋπηρεσία περιλαμβάνεται τόσο ο χρόνος της πραγματικής απασχόλησης όσο και ο χρόνος της νόμιμης αναστολής της σύμβασης εργασίας, β) στην περίπτωση όμως που ορίζεται  στους μισθολογικούς όρους ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της προϋπηρεσίας ανεξαρτήτου ιδιότητας (υπάλληλος\εργατοτεχνίτης) και γ) αν στον ίδιο εργοδότη που εργάζεται (π.χ. από το έτος 2011) ο εργαζόμενος υπογράψει νέα ατομική σύμβαση (π.χ. το έτος 2016 τροποποίηση ωραρίου, κλπ) το επίδομα ωρίμανσης (προϋπηρεσία) συνεχίζει να είναι “παγωμένο”.

ΕΡΩΤΗΣΗ (25-5-2017):

Επιτρέπεται η ανισομερής κατανομή του ωραρίου στις ημέρες της εβδομάδας, με τρόπο ώστε το σύνολο των ωρών να μην υπερβαίνει τις 40 ώρες (εβδομαδιαίως);;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν απαγορεύεται η ανισομερής κατανομή του ωραρίου στις ημέρες της εβδομάδας, αρκεί στους εργαζόμενους που εργάζονται πενθήμερο να μην υπερβαίνει τις 9 ώρες ημερησίως και στους εργαζόμενους που εργάζονται εξαήμερο να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερεσίως. Η απασχόληση επί λιγότερες ώρες κατά μία ημέρα, με προσθήκη των ωρών αυτής σε άλλη ημέρα, δεν συνιστά μερική απασχόληση. Άρα είναι νόμιμος η κατανομή των 40 ωρών στις ημέρες της εβδομάδας, με τρόπο τέτοιο που σε ορισμένες μέρες οι εργαζόμενοι να έχουν ωράριο έως 8 ωρών (επί εξαημέρου) ή έως 9 ωρών (επί πενθημέρου) και τις υπόλοιπες λιγότερο. Σημειώνουμε επίσης, ότι εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί υπερεργασίας (έγγραφο Υπουργείου Εργασίας: 34186/564/18-8-2015).

ΕΡΩΤΗΣΗ (14-5-2017):

Μπορεί ο εργαζόμενος να εργάζεται 6 μέρες την εβδομάδα (π.χ. Δευτέρα έως Σάββατο) χωρίς ρεπό, εφόσον το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του, είναι 40 ώρες;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μετά την λήξη των περισσοτέρων Σ.Σ.Ε. και κατά εφαρμογή του ν.4046/2012 και της Π.Υ.Σ. 6/2012 (εγκύκλιος 4601/301/12-03-2012), δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις (πλην όσων ανήκουν σε κάποια εργοδοτική οργάνωση που συμμετείχε στην κατάρτιση Σ.Σ.Ε η οποία βρίσκεται ακόμη σε ισχύ), να εφαρμόσουν το εξαήμερο σύστημα απασχόλησης, εφόσον αυτό εξυπηρετεί την λειτουργία τους.

Η αλλαγή αυτή στην κατανομή του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων, δεν αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα ώστε να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά απαιτεί και την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Η συμφωνία αυτή προκύπτει από την υπογραφή νέας Ατομικής Σύμβασης Εργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση και τον κάθε εργαζόμενο.

Η ημερήσια κατανομή των σαράντα (40) ωρών μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα, μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο, αρκεί η ημερήσια απασχόληση να μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες (π.χ. Δευτέρα: 6 ώρες, Τρίτη: 6 ώρες, Τετάρτη: 8 ώρες, Πέμπτη: 6 ώρες, Παρασκευή: 6 ώρες, Σάββατο: 8 ώρες).

Ο τρόπος κατανομής του χρόνου εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιος για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται ξεχωριστό σύστημα (πενθήμερο, εξαήμερο) κατά εργαζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες της.