• Αποφάσεις ΣΤΕ για φορολογικούς κατοίκους/κατοικία ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
 
ΣτΕ 1215/03-05-2017
Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ξεχωριστής κατοικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος —και μόνο γι΄αυτές— ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
 
ΣτΕ 1225/03-05-2017
Προσαύξηση περιουσίας. Εμβάσματα εξωτερικού – Υπόθεση κρινόμενη με βάση τα σκεπτικά της ΣτΕ 884/2016.
 
ΣτΕ 160/18-01-2017
Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού και με στοιχεία που δηλώνονται μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονται.
 
ΣτΕ 1445/29-06-2016
Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα.
 
ΣτΕ 1853/14-05-2015
Φορολογία εισοδήματος – Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην αλλοδαπή – Ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης.
 
ΣτΕ 1840/13-05-2013
Φορολογία εισοδήματος – Υπουργείο Εξωτερικών – Επίδομα αλλοδαπής.
 
ΣτΕ 838/16-03-2011
Πότε θεωρείτε ότι αποκτά νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, Αυστριακή εταιρία που μετέχει σε όμιλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
 
ΣτΕ 259/25-01-2011
Περί μονίμου κατοικίας προσώπου.
 
ΣτΕ 1113/01-04-2008
Η διαπίστωση περί της μονίμου κατοικίας προσώπου σε ορισμένο Δήμο ή Κοινότητα, συνδέεται, κατά νόμο, με την επέλευση συγκεκριμένων εννόμων συνεπειών.
 
ΣτΕ 3973/28-11-2005
Για την απόδειξη της φυσικής παρουσίας του αιτούντος στο εξωτερικό, και συνεπώς, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως μονίμου κατοίκου εξωτερικού, απαιτείται εγγραφή στον Δήμο όπου ο ενδιαφερόμενος έχει την κατοικία του, ελλείπουσας δε αυτής, πρέπει ν’ αναζητούνται άλλα πρόσφορα αποδεικτικά μέσα.
 
ΣτΕ 1490/03-06-2003
Η ιδιότητα του προσώπου ως κατοίκου εξωτερικού, πρέπει να συνάπτεται κατά νόμο με την ύπαρξη προθέσεως μονίμου εγκαταστάσεως.
 
ΣτΕ 3870/30-12-2002
Η θέληση της συστάσεως κατοικίας ή μεταβολής αυτής προκύπτει προ πάντων από τη δήλωση στα οικεία Δημαρχεία, ελλείψει δε αυτής, δύναται να προκύπτει εξ οιουδήποτε σαφούς και αναμφισβήτητου γεγονότος από το οποίο να προκύπτει η πρόθεση της σε συγκεκριμένο τόπο κυρίας και μονίμου εγκαταστάσεως, όπως π.χ. η μακρά διαμονή στον τόπο αυτό.
 
 
• Αποφάσεις (Πολ.) ΑΑΔΕ/ΥΠΟΙΚ:
 
Πολ.1201/06-12-2017
Πολ.1058/18-03-2015 (καταργήθηκε)
Πολ.1177/14-07-2014
Πολ.1260/19-12-2014
Πολ.1228/15-10-2014
 
 
• Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΑΑΔΕ/ΥΠΟΙΚ:
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3819/03-09-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3632/27-07-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3575/24-07-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1445/19-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3518/16-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1363/10-07-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1353/09-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3306/04-07-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3285/03-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1319/02-07-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3257/02-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3264/02-07-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3132/22-06-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3113/28-06-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3066/20-06-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3001/13-06-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2962/11-06-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1145/01-06-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1117/29-05-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2607/25-05-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2365/11-05-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2364/11-05-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2239/03-05-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2238/03-05-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2140/23-04-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2138/23-04-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2091/16-04-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1909/30-03-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1908/30-03-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1897/20-03-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1770/19-03-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1645/07-03-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1642/07-03-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1613/05-03-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1555/28-02-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1494/22-02-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1493/22-02-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1378/16-02-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1380/16-02-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1379/16-02-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1352/13-02-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1324/12-02-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1305/12-02-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1161/02-02-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1149/02-02-2018

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1103/30-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1038/29-01-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 837/23-01-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 699/22-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 416/16-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 470/16-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 469/16-01-2018
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 244/10-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 222/09-01-2018
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6645/29-12-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6494/22-12-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6451/18-12-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6421/18-12-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6387/18-12-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6331/15-12-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6154/05-12-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6140/04-12-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 6044/27-11-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5970/21-11-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5943/17-11-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5942/17-11-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2139/06-11-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2138/06-11-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2130/03-11-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5685/02-11-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5686/02-11-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5636/30-10-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5635/30-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5601/26-10-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5587/23-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5566/23-10-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2086/23-10-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2078/23-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5542/20-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2062/13-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 2061/13-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5361/2-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 5360/2-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1995/02-10-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 4778/8-9-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 4696/5-9-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 4449/4-9-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 4199/1-9-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 4198/1-9-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3950/17-7-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3599/30-6-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3553/27-6-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.

Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3374/14-6-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 3064/26-5-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1170/22-5-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2972/17-5-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2609/24-4-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2378/06-4-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2281/03-4-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2117/20-3-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 2004/14-3-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1798/03-3-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1688/24-2-2017
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1675/23-2-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1570/20-2-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 1443/14-2-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 966/30-1-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 286/12-1-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Αθηνών 182/11-1-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 78/11-1-2017
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1634/20-12-2016
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1517/12-12-2016
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1372/14-11-2016
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1340/08-11-2016
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1339/08-11-2016
Μη Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1073/22-9-2016
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1050/16-9-2016
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.
 
Απόφαση Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης 1012/16-9-2016
Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας.