Συμβουλευτικές & Ελεγκτικές υπηρεσίες

/Συμβουλευτικές & Ελεγκτικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές & Ελεγκτικές υπηρεσίες2017-05-20T17:28:32+03:00
  • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business plans).
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.
  • Ανάληψη έργου ελεγκτή.
  • Ανάληψη έργου κηδεμόνα σχολαζουσών κληρονομιών.

Σημαντικά νέα 15νθημέρου