• Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business plans).
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.
  • Ανάληψη έργου ελεγκτή.
  • Ανάληψη έργου κηδεμόνα σχολαζουσών κληρονομιών.